தமிழ் கல்வி

Please Register below


DIRECT DOWNLOAD LINK

2019 – புதிய சமச்சீர் பாடநூல்கள்

பதிவிறக்கத்திற்கான பிடியெஃப் கோப்புகள் (PDF Files)

1) 6-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

2) 7-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

3) 9-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

4) 10-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

5) 11-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

6) 12-ம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல்

FULL BOOK(6, 7, 9,10, 11, 12)
DOWNLOAD LINK

நேரடி இணையச்சுட்டிகள் ஆதலால், வேகமாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்